263
Maria Gomez Ruiz

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 02:57:50.3 02:57:50.3 17 +01:05:20.1 472 +01:29:09.2