248
Maria Dolores García Moreno

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 01:53:48.2 01:53:48.2 2 +00:01:18.0 31 +00:25:07.1