235
Antonio Garcia Ramirez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 01:50:41.3 01:50:41.3 8 +00:22:00.2 19 +00:22:00.2