234
Maria Garcia Perez

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen- Overall
META 02:15:36.7 02:15:36.7 2 +00:00:45.5 174 +00:46:55.6