226
Ana Maria Garcia Lebon

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Vet- Overall
META 03:08:27.7 03:08:27.7 14 +00:39:00.8 520 +01:39:46.6