224
Ruben Garcia Gomez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 01:40:45.5 01:40:45.5 3 +00:05:33.8 8 +00:12:04.4