212
Antonio Gálvez Contero

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 03:55:30.2 03:55:30.2 82 +02:02:21.6 574 +02:26:49.1