198
Fernando Fuentes Bringas

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 02:04:01.6 02:04:01.6 8 +00:10:53.0 80 +00:35:20.5