180
Jorge Espinosa Serrano

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:23:00.4 02:23:00.4 59 +00:47:48.7 233 +00:54:19.3