179
Fidel Escudero Prados

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:43:54.6 02:43:54.6 106 +01:08:42.9 408 +01:15:13.5