175
Maria Jose Duque Ramirez

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Vet- Overall
META 02:52:37.2 02:52:37.2 9 +00:23:10.3 457 +01:23:56.1