158
José Antonio Diaz Alcaide

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:13:26.2 02:13:26.2 37 +00:38:14.5 149 +00:44:45.1