143
Ana Vanesa Cruzado Vega

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen-FED Overall
META 03:03:37.2 03:03:37.2 18 +01:11:07.0 502 +01:34:56.1