135
Sergio Collado Sánchez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:00:28.7 02:00:28.7 20 +00:31:47.6 57 +00:31:47.6