131
Francisco Chamizo Valderrama

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:51:24.3 02:51:24.3 104 +01:22:43.2 451 +01:22:43.2