107
Emilio Campos Morales

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 02:19:07.2 02:19:07.2 23 +00:25:58.6 208 +00:50:26.1