92
Miguel Burgos Román

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:05:30.5 02:05:30.5 28 +00:36:49.4 92 +00:36:49.4