90
Jose Enrique Bueno Rodriguez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:31:50.2 02:31:50.2 86 +00:56:38.5 328 +01:03:09.1