55
Marco Antonio Ayala Löwenau

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:14:07.8 02:14:07.8 51 +00:45:26.7 161 +00:45:26.7