52
Ramon Avalos Montaño

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Vet- Overall
META 02:43:51.9 02:43:51.9 55 +00:50:43.3 407 +01:15:10.8