51
Eusebio Astorga Mora

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Mst- Overall
META 02:14:05.8 02:14:05.8 2 +00:10:26.7 160 +00:45:24.7