48
Sergio Arribas Varez

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:14:58.0 02:14:58.0 42 +00:39:46.3 169 +00:46:16.9