46
Luis Arjona Aguilera

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:59:00.9 02:59:00.9 119 +01:23:49.2 479 +01:30:19.8