45
Jose Manuel Ariza Porras

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:57:52.1 02:57:52.1 118 +01:22:40.4 473 +01:29:11.0