40
Jose Antonio Aragon Plaza

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 02:10:25.1 02:10:25.1 40 +00:41:44.0 122 +00:41:44.0