37
Jaime Alvarez Serrano

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:03:06.0 02:03:06.0 21 +00:27:54.3 76 +00:34:24.9