24
Maria Jose Alarcon Nieto

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Vet- Overall
META 03:23:16.8 03:23:16.8 15 +00:53:49.9 549 +01:54:35.7