19
Pedro Aguilar Carrillo

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 02:11:22.8 02:11:22.8 33 +00:36:11.1 132 +00:42:41.7