12
Maria Sagrario Acevedo Mena

Split Name Split/Lap Time F-Abs-Sen- Overall
META 03:05:15.3 03:05:15.3 6 +00:50:24.1 510 +01:36:34.2