11
Jose Luis Abolafio Salazar

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen- Overall
META 03:15:58.4 03:15:58.4 133 +01:40:46.7 538 +01:47:17.3