9
Rafael Del Rio Romero

Split Name Split/Lap Time M-Abs-Sen-FED Overall
META 01:41:51.8 01:41:51.8 4 +00:13:10.7 9 +00:13:10.7