46
Victoria Bocanegra Montañés

Split Name Split/Lap Time Senior Overall
Control 2 (Borreguiles) 01:07:39.9 01:07:39.9 22 +00:30:53.0 57 +00:30:53.0
Control 3 -META (Telesilla Veleta) 01:46:00.0 00:38:20.1 22 +00:48:41.4 56 +00:48:41.4