223
Luis Alberto Ferreiro Martín

Split Name Split/Lap Time NFE-M-Abs- Overall
META 05:33:00.1 05:33:00.1 52 +02:48:09.7 214 +03:05:50.3