136
Antonio Cárdenas Armenteros

Split Name Split/Lap Time FED-M-Abs- Overall
META 03:33:58.8 03:33:58.8 41 +01:06:49.0 109 +01:06:49.0