157
Alejandro Bautista Peña

Split Name Split/Lap Time NFE-M-Abs- Overall
META 04:08:14.2 04:08:14.2 32 +01:23:23.8 162 +01:41:04.4