81
Sergio Banderas Moreno

Split Name Split/Lap Time NFE-M-Abs- Overall
META 03:55:42.5 03:55:42.5 27 +01:10:52.1 145 +01:28:32.7