8
Mariano Frutos Garaeta

Split Name Split/Lap Time M-Sen-----FAM Overall
Split 1 00:03:09.2 00:03:09.2 4 +00:00:38.4 7 +00:00:38.4